Organizační řád ZKO

 Úvod
Výkonný výbor
Vznik členství
Práva členů
Povinnosti členů
Všeobecné
Sankce
Ukončení členství
Platnost


Úvod

- Organizační řád je základní normou, která je přímo podřízená stanovám Českého kynologického svazu a nesmí odporovat jejím ustanovením
- Organizační řád je závazný pro všechny členy ZKO
- Organizační řád upravuje vztahy a organizaci uvnitř ZKO
Q

Výkonný výbor

- Výkonným orgánem Základní kynologické organizace je výkonný výbor. Rozhoduje o činnosti ZKO
- Počet členů výkonného výboru stanoví členská schůze tak, aby byl zajištěn lichý počet
- O složení výkonného výboru rozhoduje členská schůze a funkční období je stanoveno na období maximálně pěti let, zpravidla na dva roky
- Výkonný výbor je schopen se usnášet je-li přítomná nadpoloviční většina jeho členů
- Jménem ZKO jedná předseda, popř. pověřený člen výboru
- Výkonný výbor se řídí stanovami a ustanoveními členské schůze a zodpovídá se jí za svoji činnost
Q

Vznik členství

- Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s Organizačním řádem a  členství v ZKO není podmíněno členstvím v Českém kynologickém svazu
- O přijetí člena rozhoduje členská schůze
- Noví členové jsou přijímáni na zkušební dobu určitou na tři měsíce
- U členů, kteří nedosáhli zletilosti je bezpodmínečně nutný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce nezletilého
Q

Práva členů

Každý člen ZKO po řádném a včasném zaplacení členských příspěvků má právo:
- Volit a být volen do funkcí výkonného výboru (pouze po dovršení 18 ti let)
- Účastnit se výcviku a dle pokynů vycvikáře si zvyšovat svou výkonnost
- Účastnit se zkoušek a soutěží a reprezentovat kynologický klub
- Používat ve výcvikových dnech pomůcek, které jsou majetkem klubu, a to v souladu se stanovenými pravidly pro výcvik
- Být pravidelně informován o činnosti klubu a jeho hospodaření
- Účastnit se členských schůzí
Q

Povinnosti členů

- Dodržovat všechna ustanovení Organizačního řádu ZKO a plnit rozhodnutí výkonného výboru
- V určeném termínu uhradit členské příspěvky, tato povinnost se nevztahuje na čestné členy a hlavního figuranta
- Docházet na členské schůze
- Dodržovat ustanovení Zákona na ochranu zvířat: zacházet se psem klidně, pes nesmí být nepřiměřeně trestán, týrán a cvičen donucovacími prostředky, které u psů způsobují zranění a stres
- Docházet na výcvik ve stanovené výcvikové dny a ve stanovenou dobu
- Nosit sebou výcvikové pomůcky: náhubek, obojek řetízkový(kožený), vodítko krátké, vodítko dlouhé(min. 10 metrů), stopovací postroj, aport, cedulka na stopy
- Aktivně se účastnit výcviku a dbát metodických a návodných pokynů vycvikáře
- Členové ZKO se podle svých schopností a možností pomáhají při organizaci akcí, pořádaných ZKO
- Odpracovat stanovený počet brigádnických hodin. Počet brigádnických hodin a peněžní sankce za jejich nesplnění stanoví členská schůze, vždy na celý kalendářní rok
- Mít řádně očkovaného psa a předkládat očkovací průkaz ke kontrole
- Nahlásit přítomnost háravé feny pře výcvikem. Výcvikář stanoví, kdy bude fena cvičit.
- Konec výcviku určí výcvikář
Q

Všeobecné

- Za škody způsobené psem odpovídá a škodu hradí psovod
- Není dovoleno volné pobíhání psů po cvičišti, vstup psů do klubovny a na verandu, vázání psů mimo vyhrazený prostor
- Psa venčit pouze mimo cvičiště a v případě znečištění výkaly uklidit
- Nevodit na cvičiště nemocného psa
Q

Sankce

ZKO Česká Lípa - Obecní les bude přistupovat k následujícím sankcím v případech porušení Organizačního řádu nevhodným a nesportovním a nečestným chováním a chováním, které by ZKO přímo škodilo nebo poškozovalo její dobré jméno navenek, při týrání psa, při nesplnění brigádnických hodin:
a) důtka
b) napomenutí
c) pozastavení členství na určitou dobu
d) vyloučení člena
- O sankcích a) b) c) rozhoduje výbor ZKO a vydá písemné sdělení členovi, kterému je sankce udělena a provede zápis
- O vyloučení člena musí rozhodnout členská schůze, pouze ve výjimečných případech rozhodne výbor ZKO. Své rozhodnutí musí oznámit na členské schůzi a zanést do zápisu ze členské schůze
Q

Ukončení členství

- Každý člen má právo dobrovolně ukončit členství ústním nebo písemným oznámením
- Členství je ukončeno pokud ve stanoveném termínu nezaplatí členské příspěvky(vždy nejpozději do 5.11. kalendářního roku), ukazuje-li chování psovoda na týrání psa a naplnění podstaty porušování Zákona na ochranu zvířat
- Členství zaniká, jestliže člen dlouhodobě bez řádné omluvy nedochází na výcvik
- Členství zaniká v případě vyloučení člena
Q

Platnost

 - Organizační řád ZKO je platný po schválení členskou schůzí a nabývá účinnosti dnem vyhlášení
 - Změny a dodatky schvaluje výbor ZKO a seznámí s nimi členskou základnu
Q

 

(c) Nemo 2008-2009